YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 投票
  • 刊登日期: 2011-09-20
  • 截止日期: 2011-09-30
  • 主辦單位: 莎莎

Sasatinnie「全城至Like爆裂甲造型投票活動」贏取莎莎專業個人化妝服務及全套 Sasatinnie 潮爆裂指甲油

Sasatinnie 「全城至Like爆裂甲油投票選舉」,由星級化妝師Meegan為大家示範一系列至爆造型,只要你揀選至Like既爆裂甲,分享獨家美甲心得,即有機會獲得莎莎專業個人化妝服務及全套 Sasatinnie 潮爆裂指甲油!


「全城至Like爆裂甲油投票選舉」贏取莎莎專業個人化妝服務及全套 Sasatinnie 潮爆裂指甲油

Sasatinnie指甲油全新搞作 - 全新至潮爆裂指甲油!另外仲有「全城至Like爆裂甲油投票選舉」,由星級化妝師Meegan為大家示範一系列至爆造型,只要你揀選至Like既爆裂甲,分享獨家美甲心得,即有機會獲得莎莎專業個人化妝服務及全套Sasatinnie潮爆裂指甲油 (總值$830)!

Step1:首先Like咗你最鍾意既爆裂甲造型
Step2:留言分享你既獨家美甲心得

獎品詳情:
第一名:莎莎專業個人化妝服務(價值$350) 及 全套Sasatinnie潮爆裂指甲油(價值$480),(總值$830)
第二至第十名:Sasatinnie潮爆裂指甲油兩支(價值$96)

*每位參加者只限投票一次
*莎莎Facebook將內部評審揀選最佳美甲心得為得獎者
*截止日期: 9月30日

[Sasatinnie「全城至Like爆裂甲造型投票活動」贏取莎莎專業個人化妝服務及全套 Sasatinnie 潮爆裂指甲油] 公佈得獎結果詳情:

2011-10-04公佈。

[Sasatinnie「全城至Like爆裂甲造型投票活動」贏取莎莎專業個人化妝服務及全套 Sasatinnie 潮爆裂指甲油] 留言

共有0個留言