YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 購物獎賞
  • 刊登日期: 2018-07-29
  • 截止日期: 2018-08-31
  • 主辦單位: LuLuLun

買 LuLuLun 產品贏取日本東京雙人來回機票

由 2018年7月9日至2018年8月31日舉行「LuLuLun請你去日本」活動,於萬寧、屈臣氏、莎莎、LOG-ON及AEON購買LuLuLun產品滿港幣$100,即有機會贏取東京雙人來回機票。


LuLuLun請你去日本,買LuLuLun贏機票!

LuLuLun面膜全由日本製造,仲有好多日本地區限定面膜。而家唔單只可以體驗日本風味嘅面膜,仲有機會贏取東京雙人來回機票!

想同好姊妹齊齊扮靚、去旅行?由即日起至2018年8月31日,於萬寧、屈臣氏、莎莎、LOG-ON及AEON (R.O.U) 購買LuLuLun產品滿港幣$100,將單據透過Whatsapp/Wechat 傳送至6113 7373。即有機會贏取東京雙人來回機票*,得獎者共5名 (總值: $22,000)^。

購買滿港幣$100可獲1次抽獎機會,滿港幣$200可獲2次抽獎機會,如此類推。以單一發票及折實價計算,買得愈多,中獎機會愈大!

每名參加者只限中獎一次及須年滿18歲。

*每名得獎者將獲旅遊禮劵價值港幣$4,400。
​^獎品票價不包括香港機場保安稅、機場稅、香港機場建設費(ACF)、燃油附加費、其他稅項及附加費。


「LuLuLun請你去日本」活動條款及細則:
1. 本活動之主辦機構為SILVER LAKE TRADING LIMITED(「本公司」)。
2. 「LuLuLun請你去日本」(「本活動」)由 2018年7月9日(香港時間)至 2018年8月31日(「推廣期」)內舉行。
3. 任何有意參加本活動的人士必須於香港莎莎/ 萬寧/ 屈臣氏/ Log-On/ AEON R.O.U. 購買LuLuLun產品滿HK$100(必須以單一收據及折實價計算),並須透過Whatsapp傳送購買之單據相片到6113 7373以參加抽獎,每名得獎者有機會贏得旅遊禮劵價值港幣$4,400(「獎品」)。
4. 根據上述參加辦法,參加者進行一次消費LuLuLun產品滿HK$100可獲一次抽獎機會,消費滿HK$200可獲兩次機會,如此類推。每一位參加者沒有被限制抽獎機會的次數。但每名參加者只限中獎一次。於推廣期完結後,本公司將從電腦系統隨機抽出5位得獎者,得獎者將可親臨本公司以換取獎品,惟得獎者需自行支付參與抽獎及獲取獎品而引申之所有費用,包括(但不限於)交通費、運輸費、機場稅、香港機場保安費、燃油附加費、額外行李費、保險費、住宿費、香港機場建設費、其他相關機場稅金及行政費用、其他雜費及於旅行所產生或消費的一切所有其他支出等。
5. 參加者抽獎資格、消費紀錄及消費次數將以本公司系統所收獲之數據作準。
6. 抽獎將於2018年9月5日進行。得獎結果將於2018年9月7日刊登於晴報及英文虎報,並於「Lululun Hong Kong」Facebook專頁及Wechat內公佈。本公司將於得獎名單公佈後,以Whatsapp或Wechat訊息通知得獎者中獎及領獎辦法。
7. 如抽獎結果公佈後30日內(即2018年10月7日)仍未能聯絡到得獎者或得獎者未能於2018年10月31日或之前領獎,即當作自動放棄,得獎者資格將被取消,本公司不會承擔責任及不會提供任何補償。
8. 得獎者需要在2018年10月31日或之前到本公司領取獎品,屆時須出示得獎通知訊息及香港身份證以作核實,詳情以得獎Whatsapp訊息上所列為準。如得獎者的姓名及香港身份證號碼與登記的資料不符,或得獎者未能出示已登記之香港身份證正本及得獎通知Whatsapp訊息,其得獎資格將被取消。得獎者須於領獎時簽署確認信以作換領及記錄用途。
9. 若得獎者未能於2018年10月31日或之前換領獎品,即表示其放棄領取獎品之權利,其得獎資格將被取消,本公司不作另行通知,並將不會獲補發獎品,本公司將保留處理有關獎品的權利。得獎者領取獎品後,若有遺失、損壞或被竊,本公司將不會補發,亦不會作出任何補償。
10. 參加者屬自願性質參加本活動,一切因本活動所構成之責任與本公司無關,本公司將免除一切法律責任及賠償。
11. 如參加者因於參加本活動而引致任何第三方有任何損失、損害、開支和費用(包括但不限於法律費用),參加者需獨自負責該第三方就其所承受的損失、損害、開支和費用而提出的索償或要求。就上述索償、損失、損害、開支和費用,參加者同意彌償本公司並確保本公司無需承擔任何責任及損失。
12. 獎品不能交換、轉讓,亦不可兌換現金、現金等值利益或其他產品、退換、轉售或作任何商業用途。
13. 所有產品或服務資料、圖片或售價(如有)只供參考。
14. 得獎者所提供之資料只作本活動及安排領獎之用,亦不會移轉予任何其他人士。本公司有可能披露及轉移得獎者的個人資料予獎品供應商,以供換領獎品之用。
15. 如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動,或有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕,或本公司懷疑參加者從事或牽涉任何不尋常或可疑活動,其參加及/或得獎資格將被取消。本公司保留取消參加者參加本活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。
16. 任何人士於參加本活動之同時,即代表已細閱並同意接受本活動之條款及細則約束,如有違反, 本公司有權取消其參加本活動或得獎資格,並對任何破壞本活動之行為保留追究權利。
17. 任何因電話、網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況,本公司毋須負上任何責任。所有與本活動有關之交易詳情均以系統紀錄為準及受制於本公司的最終決定。本公司毋須就遺失、延遲或誤投,負上任何責任。
18. 如有任何爭議,本公司SILVER LAKE TRADING LIMITED保留最終決定權。

推廣生意的競賽牌照號碼 : 50774

關鍵字: LuLuLun , 日本 , 東京 , 萬寧 , 屈臣氏 , 莎莎 , LOG-ON , AEON

[買 LuLuLun 產品贏取日本東京雙人來回機票] 公佈得獎結果詳情:

2018-09-07​於晴報、英文虎報、Lululun Hong Kong Facebook專頁及Wechat內公佈。

[買 LuLuLun 產品贏取日本東京雙人來回機票] 留言

共有0個留言