YauBen.com RSS Feed

大昌食品 「賀年好手氣」一刮一擦即中獎

於大昌食品購物滿$100即有機會嬴得南澳洲青邊鮑,其他獎品及優惠總值超過「100萬」!


大昌食品 「賀年好手氣」一刮一擦即中獎

​購物滿$100即有機會嬴得原箱10KG價值$20,800南澳洲青邊鮑,其他獎品及優惠總值超過「100萬」!

條款及細則:
 1. 「螺好彩頭擦餐鮑」推廣期為2019年1月3日至2019年2月8日,包括首尾兩天(「推廣期」)(以交易日期計算),所有交易必須於推廣期內進行。
 2. 此推廣只適用於大昌食品各分店。
 3. 顧客於推廣期內任何時間於大昌食品市場及大昌食品專門店單次購物滿HK$100或以上(以單一發票折實後計算),即可獲贈「螺好彩頭擦餐鮑擦擦咭」1張。每張有效收據最多只可獲擦擦咭1張。塑膠購物袋收費均不計算為購物金額。於退換貨品時,須一併退回擦擦咭或中獎獎品。
 4. 擦去擦擦咭上的銀色獎品部份,即可獲咭上所列明之獎品或優惠。獎品及優惠的換領和使用詳情,請掃瞄及參閱擦擦咭上已擦去的銀色獎品部份所顯示之二維條碼(QR Code)。
 5. 得獎者須同意遵守獎品供應商所列有關獎品上之各項條款及細則。大昌食品對獎品供應商所提供之優惠及服務均無任何責任。如有任何爭議,獎品供應商保留最終決定權。
 6. 擦擦咭上的獎品或優惠必須於列明之有效期內登記/使用,逾期無效。
 7. 擦擦咭結果於將於2019年2月15日於星島日報及The Standard公佈。
 8. 大昌食品「螺好彩頭擦餐鮑擦擦咭」必須保持完整,不可塗污或更改,方為有效。
 9. 擦擦咭如有遺失,將不獲補發,影印本無效。
 10. 所有獎品不可轉讓、退換或兌換現金。
 11. 所有圖片只供參考。
 12. 大昌食品及此推廣活動之合作機構職員和其直系親屬均不可參加此活動。
 13. 各參加者於是次活動中所提供的個人資料,只作聯絡及領獎時核實身份之用,並會妥善保存及保密處理已收集之個人資料。所收集的個人資料會於本活動完結後60日內銷毀。
 14. 如有任何爭議,大昌食品保留最終決定權。
查詢熱線2216 8068

推廣生意的競賽牌照號碼: 51507

[大昌食品 「賀年好手氣」一刮一擦即中獎] 留言

共有0個留言