YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 書臉
  • 刊登日期: 2019-04-18
  • 截止日期: 2019-04-22
  • 主辦單位: 青衣市場
青衣市場「復活節有獎遊戲」估吓雞蛋有幾重

青衣市場「復活節有獎遊戲」估吓雞蛋有幾重

選出估計重量與片段中5隻雞蛋(連籃)實際重量最接近嘅10位參加者,每位可獲雞蛋一份(6隻)。如差距相同,會以先到先得方式選出得獎者。


復活節有獎遊戲 — 估吓雞蛋有幾重

要慶祝復活節,點少得「復活蛋」
一隻雞蛋(連籃)重量 140克
如果5款不同類型雞蛋(連籃),唔知又會幾重呢?大家一齊估吓啦

做齊以下步驟,估得最接近真實重量的參加者就可以贏到雞蛋一份(6隻)

步驟1:讚好本街市Facebook
步驟2:讚好本帖子
步驟3︰於本帖留言欄寫出片段中5隻雞蛋(連籃)重量

活動截止日期:2019年4月22日晚上11時59分
結果公佈日期:2019年4月29日

我哋會選出估計重量與片段中5隻雞蛋(連籃)實際重量最接近嘅10位參加者,每位可獲雞蛋一份(6隻)。如差距相同,會以先到先得方式選出得獎者。

每人只限留言及得獎一次,本市場保留最終決定權,快啲叫埋朋友玩啦!
關鍵字: 有獎遊戲 , 復活節

[青衣市場「復活節有獎遊戲」估吓雞蛋有幾重] 公佈得獎結果詳情:

2019-04-29​公佈。

[青衣市場「復活節有獎遊戲」估吓雞蛋有幾重] 留言

共有0個留言