YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 問卷調查
  • 刊登日期: 2007-06-19
  • 截止日期: 2007-06-26

學生問卷調查

學生問卷調查 希望9間大學同IVE既學生可以花幾分鐘時間完成以下問卷,你既議建對我o地十分重要, 為o左答謝你o地既支持,我地將送出Nokia5700給其中1位幸運的你。 使用者條款及細則 1. 參加者必需年滿十八歲或以上,及現為本港大學或專上學院學生 (包括9所大學同 IVE),並須透過本網頁完成問卷調查,方視作合資格的參加者。參加者在此同意無償及免費給予諾基亞一切及世界性的許可(包括不限於使用問卷調查結果為宣傳品及/或用作為諾基亞產品推廣商品之一)。 2. 第500位完成問卷既大專學生將會獲得 Nokia 5700 手機一部。 3. 得獎者將於2007年6月26日前收到電郵通知領獎的詳細事宜。 4. 獎品如有更改,恕不另行通知。 5. 一切紀錄以本網頁的系統紀錄為準。 6. Nokia 對留言內容概不負責。 7. 如有任何爭議,Nokia 保留最終之決定權。


學生問卷調查

希望9間大學同IVE既學生可以花幾分鐘時間完成以下問卷,你既議建對我o地十分重要, 為o左答謝你o地既支持,我地將送出Nokia5700給其中1位幸運的你。

使用者條款及細則
1. 參加者必需年滿十八歲或以上,及現為本港大學或專上學院學生 (包括9所大學同 IVE),並須透過本網頁完成問卷調查,方視作合資格的參加者。參加者在此同意無償及免費給予諾基亞一切及世界性的許可(包括不限於使用問卷調查結果為宣傳品及/或用作為諾基亞產品推廣商品之一)。
2. 第500位完成問卷既大專學生將會獲得 Nokia 5700 手機一部。
3. 得獎者將於2007年6月26日前收到電郵通知領獎的詳細事宜。
4. 獎品如有更改,恕不另行通知。
5. 一切紀錄以本網頁的系統紀錄為準。
6. Nokia 對留言內容概不負責。
7. 如有任何爭議,Nokia 保留最終之決定權。

[學生問卷調查] 留言

共有0個留言

遊戲評分:
很差
差
一般
好
很好