YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 推薦
  • 刊登日期: 2007-08-19
  • 截止日期: 2007-09-06

Sina Game 夏日同Friend Part住玩

Sina Game 夏日同Friend Part住玩 玩法: - 輸入你的E-Mail登記 - 填上你要推介的朋友e-mail - 成功推介一位朋友返黎玩Sina Game便可得1分 - 返黎Sina Game 查返推介左比幾多個朋友仔 -每星期分數最高者便會賺得大獎 獎品:每週禮品不同 注意事項: ※ 用戶個人成績、排行榜以及得獎者資料,我們將於Sina Game 網頁內公佈 ※ 每星期得分最高者,將獲得大獎一份。而每星期的分數將會獨立計算。 ※ 活動日期:2007 年 8 月 9 日至 2007 年 9 月 6 日。 ※ 所有參加者均需填寫真確電郵地址,否則將被取消資格。而香港新浪網會檢查所有電郵地址真偽。 ※ 分數將會以參加者寄出的電郵並成功推介朋友登上Sina Game計算,若參加者推介的朋友並未登上Sina Game則不作計分。 ※ 得獎者將獲專人通知領獎。 ※ 活動規則及結果將以香港新浪網之最終決定為準。


Sina Game 夏日同Friend Part住玩

玩法:
- 輸入你的E-Mail登記
- 填上你要推介的朋友e-mail
- 成功推介一位朋友返黎玩Sina Game便可得1分
- 返黎Sina Game 查返推介左比幾多個朋友仔
-每星期分數最高者便會賺得大獎

獎品:每週禮品不同

注意事項:
※ 用戶個人成績、排行榜以及得獎者資料,我們將於Sina Game 網頁內公佈
※ 每星期得分最高者,將獲得大獎一份。而每星期的分數將會獨立計算。
※ 活動日期:2007 年 8 月 9 日至 2007 年 9 月 6 日。
※ 所有參加者均需填寫真確電郵地址,否則將被取消資格。而香港新浪網會檢查所有電郵地址真偽。
※ 分數將會以參加者寄出的電郵並成功推介朋友登上Sina Game計算,若參加者推介的朋友並未登上Sina Game則不作計分。
※ 得獎者將獲專人通知領獎。
※ 活動規則及結果將以香港新浪網之最終決定為準。

[Sina Game 夏日同Friend Part住玩] 留言

共有0個留言

遊戲評分:
很差
差
一般
好
很好