YauBen.com RSS Feed

中國移動

中國移動過往有獎遊戲及著數優惠

中國移動「BB你喺邊」有獎遊戲送你小米8手機 - 購物獎賞 - 有品

中國移動「BB你喺邊」有獎遊戲,於2018 年 8 月 31 日前,分享你應對情人報到要求嘅創意藉口,最有創意嘅11位朋友,即有機會獲得小米8手機一部或其他豐富獎品!

主辦單位: 中國移動

中國移動 「一人一個創意機動遊戲」有獎遊戲送海洋公園門票 - 書臉 - 有品

中國移動 「一人一個創意機動遊戲」留言分享一個創意機動遊戲,最有創意3位朋友,就有機會獲得海洋公園門票2張!

主辦單位: 中國移動